Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Dünya Ahıska Türkleri Birliği, genel merkezi İstanbul’da ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere kuruldu. Dışişleri Bakanlığının görüşüne dayanan ve İçişleri Bakanlığının 12.05.2010 tarihli 1474 sayılı yazısı üzerine 3335 sayılı uluslararası teşekküllerin kurulması hakkında kanunun 1’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24.05.2010 tarihinde kurulmasına karar verilmiştir. Kuruluş amacımız, dünyanın neresinde olursa olsun Ahıska Türklerini ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek ve birlikte hareket etmelerini sağlamak.

Sürgün edilen Ahıska Türklerinin, vatanları Gürcistan’a dönmeleri için gerekli projeler oluşturmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki dernek, cemiyet, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarla teknik işbirliği, bilgi alışverişi ve dönüşü engelleyen faktörleri gidermek için bir sivil toplum kuruluşu olarak dostane girişimlerde bulunmak.

Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde ekonomi, sanat, edebiyat, kültür ve insan hakları alanlarında daha etkin olmalarını sağlamaya dönük bilgi alışverişi ve işbirliğine imkan hazırlamak, teşvik etmek, çıkarlarını belirlemek ve korumak. Ahıska Türklerinin 1944’te maruz kaldıkları haksız sürgünü dünyaya duyurmak için gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmak.

Ahıska Türkleri arasında dünya çapında kimlik, birlik ve dayanışma duygularının sürdürülmesi için geleceğe dönük her türlü yasal faaliyetlerde bulunmak. Ahıska Türklerinin dil, gelenek, egitim ve kültürel gelişimi ile anavatana dönüş sorununa çözüm bulmaya dönük uluslararası girişimlerde bulunmak. Anavatanları Gürcistan’dan 1944 yılında sürülen ve hala dağınık bir şekilde çeşitli ülkelerde sürgünde yaşayan Ahıska Türklerinin yaşam şeklinin rehabilitasyonu, iade-i itibarı, hak ve hukuku ile vatana dönüş için faaliyet gösterir.

Ahıska Türklerinin sürgünü, Ahıska'daki tarihi ve kültürel varlığını ortaya koyan arşivler kurar. Ahıska Türklerinin bulundukları ülkedeki kültürel, ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek için konferanslar düzenler, eğitici faaliyetlerde bulunur, iş insanları arasında teknik ve ekonomik işbirliğini teşvik eder.

Ahıska Türklerinin sorunlarını dünyaya duyurmak için yaşadıkları ülkelerin dilinde duyurular yapar; kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınların yanı sıra belgeseller ve diğer görsel programlar hazırlar. Ahıska Türklerinin çocuklarının eğitim, sağlık gibi sorunlarına kaynak oluşturmak amacıyla yardımlaşma sağlanması, burs verilmesi, yurt temini gibi amaçlarla, gereken girişimlerde bulunur. Bu kapsamda gerek okul öncesi, gerekse ilk ve orta öğretim kurumları açabilir, resmi ve özel kurumlarla anlaşmalar yaparak bu imkanların oluşturulmasına yönelik şartlar hazırlar.

Ahıskalı Türk Gençlerin yaşadıkları ülkelerde Türk dilini ve kültürünü muhafaza etmeleri için bulundukları ülkelerde veya Türkiye’de dil kursları ve benzeri sosyal aktiviteler düzenler. Vatana dönüş ile ilgili konularda Gürcistan makamları ile gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi ulusal – uluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren İnsan Hakları Kuruluşları ile iş birliği yapar, rapor ve benzeri çalışmalar gerçekleştirir. Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki Ahıska Türklerinin birbirleriyle olan iletişimini canlı tutmak için gerekli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Bu bağlamda tiyatro, kültür merkezi, kütüphane, kulüp, stüdyo, arşiv ve diğer eğitim kurumları dahil, milli kültürü koruma ve geliştirmeye yönelik yapılanmalar kurar. Bu yönde faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar, milli ve kültürel nitelikte festival, yarışma, gösteri, sergi, anma geceleri ve benzeri toplumsal faaliyetler düzenler. Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, ekonomik ve teknik işbirliği de dahil olmak üzere her türlü ekonomik faaliyette bulunur, gerek görürse vakıf kurar. Bulundukları ülkelerdeki kanunlara aykırı olmamak şartı ile Ahıska Türklerinin dernek, cemiyet ve vakıflarını birlik çatısı altında örgütlemek için çaba harcar.

Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde vatandaşlık, ikamet, eğitim ve çalışma gibi sorunlarına çözüm bulmasına dönük faaliyet ve girişimlerde bulunur. İkamet ettikleri ülkelerin yasalarına uymak kaydıyla yabancı ülke vatandaşları, sivil toplum örgütleri ve kamu yararına çalışan kuruluşlarla bağlantı kurar ve destekler, bu nitelikteki uluslararası kuruluşların faaliyetlerine, yetkili temsilcileri aracılığı ile iştirak eder. Türkiye’de ve diğer ülkelerde milli ve kültürel gelişime yönelik somut programların gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili devlet idareleri ve yerel idareler ile sürekli irtibat halinde bulunur. Birlik, tüzel kişilik olarak sahip olduğu mal varlıklarıyla sadece kendi yükümlülüklerinden sorumlu olup, üye gerçek ve tüzel kişilerin yükümlükleri konusunda sorumluluk üstlenmez. Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerde hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına hem de Ahıska Türklerinin yaşadığı diğer ülkelerin anayasal düzenine uygun hareket eder.